ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο εστιάζει στην πλήρωση του κενού που υπάρχει σήμερα μεταξύ φορέων επιβολής του νόμου καθώς και διάφορων οργανώσεων και ενώσεων, που ενεργοποιούνται στον αγώνα καταπολεμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος που έχει σαν στόχο παιδια. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνεται η σχεδίαση, κατασκευή και πιλοτική μελέτη λογισμικής πλατφόρμας που: α) παρέχει ευφυή ανάλυση δεδομένων εγκληματικών περιστατικών που συλλέγονται και διατηρούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο• β) εκτελεί αυτόματη παρακολούθηση και έλεγχο περιεχόμενου απο κοινωνικά μέσα δικτύωσης, blogs κλπ., γ) παράγει αυτόματες αποφάσεις και επίσημες εκθέσεις για εγκλήματα, που παρέχουν οδηγίες και στοιχεία στους φορέις επιβολής νόμου για την πρόληψη, διερεύνηση και καταπολέμηση της εγκληματικότητας κατά των παιδιών στο κυβερνοχώρο και δ) αξιοποίηση σχετικών βάσεων δεδομένων που διατηρούνται , καθώς και η δυνατότητα αναφοράς παράνομων γεγονότων από χρήστες. Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα συνδέεται και θα επικοινωνεί με τις υφιστάμενες υποδομές φορέων επιβολής του νόμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμπλουτίζοντας έτσι υφηστάμενες υπηρεσίες.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • H δημιουργία και ενδυνάμωση των ικανοτήτων μεταξύ ενώσεων, οργανισμών και σωμάτων ΕΕ της LEA ώστε να καταπολεμηθέι με στρατηγικό τρόπο το έγκλημα στον κυβερνοχώρο καθώς και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο.
  • Η στήριξη της LEA στην αυτόματη ανίχνευση παράνομων δεδομένων που δημοσιεύονται σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, υπόγειες κοινότητες κτλ, καθώς και ο μετέπειτα καθορισμός προτεραιοτήτων για διεξαγωγή ερευνών.
  • Η εισαγωγή των πιο πρόσφατων επιτευγμάτων του ICT στους χώρους της: εξόρυξης δεδομένων (data mining), νοημοσύνης, συσχέτισης, κατηγοριοποίησης, αυτόματοποιημένης παρακολούθησης, λήψης αποφάσεων, δημιουργίας εκθέσεων κτλ, εργαλείων που επιστρατεύονται κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
  • Να επιτρέψει την επίσημη ανταλλαγή πληροφορίας που συγκεντρώνεται ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό έγκλημα..
  • Η ενύσχηση της αποστολής του EC3, δημιουργώντας στρατηγηκές αναφορές στις εκάστωτε τάσεις εγκλημάτων, αναδυόμενων απειλών και συγκρινώμενων στατιστικών μεταχύ τών συμμετέχοντων μελών.

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

Join Us

NEWSLETTER

This site is using the Seo Wizard plugin powered by http://seo.uk.net/