ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σκοπός της UINFC2 είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας και συντονισμού ανάμεσα σε όλους τους βασικούς ΕΕ ενδιαφερόμενους, εθνικές αρχές, οργανισμούς επιβολής του νόμου και συναφείς φορείς μέσω της παροχής δομημένων, ανελύμένων, ταξινομένων και συσχετίσμένων πληροφορίών, σε πραγματικό χρόνο, που σχετίζονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών μέσω διαδικτύου. Το προγραμμα αναφέρεται σε περισσότερους από 160 δικαιούχους.
Προτείνεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και πιλοτική μελέτη λογισμικής πλατφόρμας που παρέχει ευφυή ανάλυση ήδη υπάρχοντων ή συλλεγόμενων δεδομένων, εκτελεί αυτόματη παρακολούθηση και έλεγχο, ενώ μπορεί επίσης να πέρνει αυτόματα αποφάσεις και να δημιουργεί αναφορέσ. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • H δημιουργία και ενδυνάμωση των ικανοτήτων μεταξύ ενώσεων, οργανισμών και σωμάτων ΕΕ επιβολής νόμου ώστε να καταπολεμηθέι με στρατηγικό τρόπο το έγκλημα στον κυβερνοχώρο καθώς και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο.
  • Η στήριξη φορέων επιβολής νόμου στην αυτόματη ανίχνευση παράνομων δεδομένων που δημοσιεύονται σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, υπόγειες κοινότητες κτλ, καθώς και ο μετέπειτα καθορισμός προτεραιοτήτων για διεξαγωγή ερευνών.
  • Η εισαγωγή των πιο πρόσφατων επιτευγμάτων του ICT στους χώρους της: εξόρυξης δεδομένων (data mining), νοημοσύνης, συσχέτισης, κατηγοριοποίησης, αυτόματοποιημένης παρακολούθησης, λήψης αποφάσεων, δημιουργίας εκθέσεων κτλ, εργαλείων που επιστρατεύονται κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
  • Να επιτρέψει την επίσημη ανταλλαγή πληροφορίας που συγκεντρώνεται ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό έγκλημα.
  • Η ενύσχηση της αποστολής του EC3, δημιουργώντας στρατηγηκές αναφορές στις εκάστωτε τάσεις εγκλημάτων, αναδυόμενων απειλών και συγκρινώμενων στατιστικών μεταχύ τών συμμετέχοντων μελών.

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

Join Us

NEWSLETTER

This site is using the Seo Wizard plugin powered by http://seo.uk.net/